طرح شهید احمدی روشن

مدیریت پیک بار شبکه برق سراسری ایران

مدیر طرح: دکتر بهنام محمدی ایواتلو

 Advanced Energy Meter Reading System (AEMRS)